Senast uppdaterad: 12 maj 2021

Dessa villkor (här "Villkor") ingås mellan dig och Fridababy, LLC ("Frida") och styr din användning av (a) www.frida.com och alla andra webbplatser som drivs av Frida (inklusive allt innehåll och all funktionalitet som finns på sådana webbplatser) (var och en, en "Webbplats", och tillsammans "Webbplatserna"), och (b) alla produkter eller tjänster som du beställer via webbplatserna (tillsammans "Produkter").

Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatserna, inklusive beställning av produkter via webbplatserna. Genom att använda webbplatserna samtycker du till att följa dessa villkor. Om du inte vill godkänna dessa villkor har du inte tillåtelse att komma åt eller använda webbplatserna. Om du vid något tillfälle bryter mot dessa villkor kommer din rätt att få tillgång till webbplatserna att upphöra.

Webbplatserna erbjuds och är endast tillgängliga för användare som är 18 år eller äldre. Genom att använda webbplatserna intygar och garanterar du att du är 18 år eller äldre.

DESSA VILLKOR KRÄVER ANVÄNDNING AV SKILJEMÅL PÅ EN INDIVIDUELL BAS FÖR ATT LÖSA TVISTER, ISTÄLLET FÖR JURYPROCESSER ELLER KLASSISKA ÅTGÄRDER.

1. Användning av webbplatserna.

 1. a. Åtkomst till webbplatserna.Frida förbehåller sig rätten att ta bort eller modifiera webbplatserna och alla tjänster eller material som Frida tillhandahåller på webbplatserna, efter Fridas eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Frida kommer inte att hållas ansvariga om en webbplats är otillgänglig, vid något tillfälle och av någon anledning. Från tid till annan kan Frida begränsa åtkomsten till vissa delar av en webbplats, eller en hel webbplats, inklusive för registrerade användare. 

 2. b. Kontoinformation.
  Om du registrerar dig på en webbplats måste du behandla ditt användarnamn, lösenord och all annan säker information som är kopplad till ditt konto ("Kontoinformation") konfidentiellt och får inte dela din kontoinformation med någon tredje part. Du samtycker till att omedelbart meddela Frida om obehörig åtkomst till eller användning av din kontoinformation eller andra säkerhetsbrott. Frida har rätt att när som helst och efter Fridas eget gottfinnande inaktivera vilket användarnamn, lösenord eller annan identifierare som helst, oavsett om de har valts av dig eller tillhandahållits av Frida, inklusive om Frida anser att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa Villkor. Frida är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för obehörig användning av din kontoinformation.

 3. c. Förbjuden användning.
  Du får inte: (i) använda webbplatserna i strid med någon tillämplig federal, statlig, lokal eller internationell lag eller förordning ("Tillämpliga lagar "), (ii) använda webbplatserna för att överföra, eller skapa sändning av, någon form av reklam eller marknadsföringsmaterial utan Fridas i förväg givna skriftliga medgivande, inklusive "skräppost", "kedjebrev", "spam" eller liknande uppmaningar, (iii) använda webbplatserna för att utge sig för att vara Frida eller någon av dess anställda, en annan användare eller någon annan person eller enhet (inklusive, och utan att begränsas till, att använda e-postadresser associerade med något av det föregående), (iv) använda webbplatser för att engagera sig i någon form beteende som stör någon persons användning av webbplatserna, eller som Frida fastställer kan skada Frida eller någon av webbplatsens användare, eller utsätta Frida eller någon av dessa användare för ansvar, (v) använda webbplatserna på något sätt som kan inaktivera, överbelasta eller skada webbplatserna, eller störa webbplatsernas funktion, (vi) använda en robot, spindel eller annan automatisk anordning, process eller medel för att komma åt webbplatserna, oavsett ändamål, inklusive övervakning eller kopiering av någon del av materialet på webbplatserna, (vii) introducera eventuella virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt för webbplatserna eller (viii) försök att få obehörig åtkomst till, störa eller skada någon del av en webbplats, den server på vilken en webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till en webbplats.

 4. d. Användarbidrag.
  Webbplatserna kan innehålla anslagstavlor, forum och andra interaktiva funktioner som tillåter användare att lägga upp, skicka eller överföra (tillsammans, "posta") innehåll eller material på eller via webbplatserna som kan ses av andra användare ("Användarbidrag"). Alla Användarbidrag som du lägger upp på webbplatserna kommer att betraktas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. Genom att lägga upp ett Användarbidrag ger du Frida och dess samarbetspartner, tjänsteleverantörer och återförsäljare samt Fridas och dessa parters respektive licenstagare, efterträdare och uppdragstagare rätten att använda, reproducera, modifiera, utföra, visa, distribuera och på annat sätt dela användarbidraget med tredje part för Fridas affärsändamål. Du representerar och garanterar att du äger eller kontrollerar alla rättigheter i och till dina Användarbidrag och har rätt att bevilja den ovan beviljade licensen. Användarbidrag får inte: (i) innehålla någon form av material som är ärekränkande, obscent, hatiskt, trakasserande, våldsamt, inflammatoriskt eller på annat sätt stötande, (ii) främja någon form av olagligt beteende, sexuellt explicit eller pornografiskt material, våld eller diskriminering baserad på ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, (iii) göra intrång i immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter, integritetsrättigheter eller andra rättigheter för tredje part, (iv) ge en felaktig bild av din identitet eller anknytning till en tredje part, missvisande indikera att de härrör från eller godkänns av Frida eller någon tredje part, eller på annat sätt vara vilseledande, (v) involvera kommersiella aktiviteter eller försäljning, såsom tävlingar, utlottningar och andra försäljningsfrämjande åtgärder eller reklam såvida de inte i förväg skriftligen har godkänts av Frida eller (vi) bryta mot dessa Villkor, vårSekretesspolicy eller tillämplig lagstiftning. Du har det fulla ansvaret för dina Användarbidrag, inklusive deras laglighet, riktighet och lämplighet. 

 5. e. Tillämpning.
  Frida har rätt att eget gottfinnande: (i) ta bort, vägra att publicera eller vidta andra åtgärder med avseende på ett användarbidrag, oavsett anledning, inklusive om Frida anser att ett användarbidrag bryter mot dessa villkor, gör intrång i en tredje parts rättigheter, hotar säkerheten för en webbplats användare eller allmänheten, eller kan skapa ansvar för Frida, (ii) vidta lämpliga rättsliga åtgärder (inklusive, men inte begränsat till, hänvisning till brottsbekämpande myndigheter) för all olaglig eller obehörig användning av webbplatserna och på annat sätt samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller uppmanar Frida att avslöja identiteten eller annan information för en person som lägger upp material på eller via webbplatserna, (iii) avsluta eller stänga av din åtkomst till hela eller delar av webbplatserna, oavsett anledning, inklusive och utan att vara begränsat till, eventuella brott mot dessa villkor och (iv) avslöja din identitet eller annan information om dig till tredje part som hävdar att ditt Användarbidrag bryter mot deras eller en annan tredje parts rättigheter. DU AVSTÅR FRÅN OCH HÅLLER FRIDA OCH DESS SAMARBETSPARTNER, LICENSTAGARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER FRIA FRÅN EVENTUELLT ANSVAR SOM ETT RESULTAT AV EN ÅTGÄRD SOM VIDTAGITS AV NÅGON AV FÖREVARANDE PARTER UNDER ELLER SOM VIDTAS SOM EN KONSEKVENS AV EN UNDERSÖKNING AV DESSA PARTER ELLER LAGUPPRÄTTHÅLLANDE MYNDIGHET.

 6. f. Övervakning.
  Oaktat villkoren i underavsnitt (e) ovan granskar Frida inte Användarbidrag innan de publiceras på webbplatserna och kan inte säkerställa omedelbar borttagning av ett stötande Användarbidrag efter det att det har publicerats. Följaktligen är Frida inte ansvariga gentemot en tredje part för innehållet eller riktigheten i ett Användarbidrag och de tar inget ansvar för åtgärder eller passivitet angående överföringar, kommunikationer eller innehåll som tillhandahålls av en användare eller tredje part.

 7. g. Rapportering av påståenden om upphovsrättsintrång.
  Frida tar påståenden om upphovsrättsintrång på allvar och kommer att svara på meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång som följer tillämplig lagstiftning. Om du anser att något material som är tillgängligt på eller via en webbplats gör intrång i din upphovsrätt kan du begära borttagning av detta material (eller tillgång till det) från webbplatsen genom att skicka ett skriftligt meddelande till Fridas upphovsrättsombud, som anges nedan. I enlighet med den amerikanska Online Copyright Infringement Liability Limitation Act i Digital Millennium Copyright Act (17 USC § 512) ("DMCA"), måste det skriftliga meddelandet ("DMCA-meddelandet") väsentligen innehålla följande: (i) din fysiska eller elektroniska signatur, (ii) identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som du anser har gjorts intrång i, (iii) en beskrivning av den exakta platsen där det påstådda intrånget förekommer, (iv) tillräcklig information genom vilken Frida kan kontakta dig (inklusive ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress), (v) ett uttalande om att du i god tro anser att användningen av det upphovsrättsskyddade materialet inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagstiftningen, (vi) ett uttalande om att informationen i det skriftliga meddelandet är korrekt och (vii) ett uttalande, under ed, att du är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren. Fridas utsedda upphovsrättsombud för att ta emot DMCA-meddelanden är: 
Jenn Greenberg
Fridababy, LLC
82 NE 26th Street, Suite 101
Miami, FL 33137 USA
(305) 673-7535
legal@frida.com
Om du inte uppfyller alla kraven i avsnitt 512(c)(3) i DMCA, kan det hända att ditt DMCA-meddelande inte är giltigt. Om du medvetet ger en väsentligt felaktig bild av att material eller aktivitet på en webbplats gör intrång i din upphovsrätt kan du hållas ansvarig för skador (inklusive kostnader och advokatarvoden) enligt avsnitt 512(f) i DMCA.
 1. h. Webbplatsinnehåll.Webbplatserna och deras innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive all information, programvara, innehåll och varumärken (enligt definitionen nedan), design, urval och arrangemang av dessa material) (tillsammans "Webbplatsinnehåll") ägs av Frida, dess licensgivare eller andra leverantörer av webbplatsinnehållet och är skyddade av amerikansk och internationell lagstiftning om upphovsrätt, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter eller äganderättslagar. Dessa villkor tillåter dig att använda webbplatserna endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du har inte tillåtelse att reproducera, distribuera, modifiera, skapa härledda verk av, offentligt visa, offentligt utföra, ladda ner, lagra eller överföra något webbplatsinnehåll, förutom enligt följande: (i) din dator kan tillfälligt lagra kopior av webbplatsinnehåll i RAM i samband med din åtkomst till och visning av webbplatsinnehåll, (ii) du kan lagra filer som automatiskt cache-lagras av din webbläsare för visningsförbättringsändamål, (iii) du kan skriva ut ett rimligt antal sidor med webbplatsinnehåll för ditt eget personliga, icke- kommersiella bruk och inte för ytterligare reproduktion, publicering eller distribution och (iv) om Frida tillhandahåller sociala mediefunktioner med visst innehåll, kan du vidta sådana åtgärder som möjliggörs av sådana funktioner. Ingen rätt, titel eller intresse i eller av webbplatser eller webbplatsinnehåll överförs till dig och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är reserverade av Frida. All användning av webbplatserna eller webbplatsinnehållet som inte uttryckligen tillåts enligt dessa villkor är ett brott mot dessa villkor och kan bryta mot upphovsrätter, varumärkesrätter och annan lagstiftning.  Om du vill använda innehåll från webbplatsen som inte är tillåtet enligt dessa Villkor kan du begära att få göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till legal@frida.com. Frida kan från tid till annan uppdatera webbplatsens innehåll, men webbplatsens innehåll är inte nödvändigtvis komplett eller uppdaterat och Frida är inte skyldiga att uppdatera webbplatsens innehåll.

 2. i. Varumärken.
  Begreppen FRIDABABY, FRIDA MOM och FRIDA, Frida-logotypen och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, design och tagg-ord är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Frida och dess samarbetspartner ("Varumärkena"). Du är inte behörig att använda varumärkena utan Fridas i förväg givna skriftliga tillstånd. Alla andra namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, design och slogans på webbplatserna är varumärken som tillhör våra licensgivare och andra respektive ägare.

 3. j. Tillit till publicerad information.
  Den information som publiceras på webbplatserna görs endast tillgänglig i allmänt informationssyfte. Frida garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av denna information. Allt tillit till sådan information sker helt på din egna risk. Frida frånsäger sig allt ansvar som härrör från all tillit till sådant material av dig eller någon annan besökare på webbplatserna, eller av någon annan som kan få information om något av dess innehåll. Webbplatserna kan innehålla material som tillhandahålls av tredje part. Allt sådant material är enbart åsikter och ansvaras för av den part som tillhandahåller detta material. Frida är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för material som tillhandahålls av andra.

 4. k. Länkar från webbplatserna.
  Om webbplatserna (inklusive eventuella annonser på webbplatserna) innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller resurser, tillhandahålls dessa länkar endast för din bekvämlighet. Frida har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon form av förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem. Om du bestämmer dig för att använda tredje parts webbplatser som är länkade till webbplatserna, gör du det på egen risk och under förutsättning av alla villkor som styr dessa webbplatser.

 5. l. Garantifriskrivning.
  Du är underförstådd med att Frida inte kan garantera och inte garanterar att webbplatserna eller deras webbplatsinnehåll kommer att vara fritt från virus eller annan destruktiv kod. Du är ansvarig för att implementera tillräckliga förfaranden och kontrollpunkter för att tillgodose dina särskilda krav för antivirusskydd och noggrannhet av datainmatning och -utmatning, samt för att upprätthålla ett sätt, utanför webbplatserna, för eventuell rekonstruktion av förlorade data. I LAGSTIFTNINGENS FULLSTÄNDIGA UTSTRÄCKNING KOMMER FRIDA INTE ANSVARA FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA ORSAKAD AV EN DISTRIBUERAD "DENIAL-OF-SERVICE"-ATTACK, VIRUS ELLER ANNAT TEKNOLOGISKT SKADLIGT MATERIAL SOM KAN INFEKTERA DIN DATORUTRUSTNING, DINA DATORPROGRAMVAROR ELLER ANNAT PROPRIETÄRT MATERIAL PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA (INKLUSIVE ALLA TJÄNSTER SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN, DIN NERLADDNING AV INNEHÅLL ELLER EN WEBBPLATS LÄNKAD TILL WEBBPLATSEN). DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSERNA, WEBBPLATSENS INNEHÅLL OCH ALLA TJÄNSTER SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSEN SKER PÅ DIN EGEN RISK. WEBBPLATSERNA, WEBBPLATSENS INNEHÅLL OCH EVENTUELLA TJÄNSTER SOM ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SÅSOM TILLGÄNGLIG ÄR", UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. VARKEN FRIDA ELLER NÅGON PART SOM ASSOCIERAS MED FRIDA (I) LÄMNAR GARANTI ELLER REPRESENTATION MED AVSEENDE PÅ HELA SAMMANSTÄLLNINGEN, SÄKERHETEN, PÅLITLIGHETEN, KVALITETEN, NOGGRANNHETEN ELLER TILLGÄNGLIGHETEN AV WEBBPLATSEN ELLER (II) HÄVDAR ELLER GARANTERAR ATT WEBBPLATSERNA, DESS INNEHÅLL ELLER NÅGON AV DE TJÄNSTER SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSERNA KOMMER ATT VARA KORREKTA, PÅLITLIGA, FELFRIA ELLER OAVBRUTNA, ATT DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ATT WEBBPLATSERNA ELLER SERVRARNA SOM GÖR DEM TILLGÄNGLIGA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, ELLER ATT WEBBPLATSERNA ELLER DE TJÄNSTER SOM ERHÅLLS GENOM WEBBPLATSERNA I ÖVRIGT UPPFYLLER DINA BEHOV ELLER FÖRVÄNTNINGAR. I LAGSTIFTNINGENS FULLSTÄNDIGA UTSTRÄCKNING FRISKRIVER SIG FRIDA HÄRMED FRÅN ALLA FORMER AV GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTÄLLDA ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. OVANSTÅENDE PÅVERKAR INTE NÅGRA GARANTIER SOM INTE KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING.

 6. m. Tidsbegränsning för inlämning av anspråk.
  ALLA SKÄL TILL ÅTGÄRDER ELLER KRAV SOM DU KAN HA OCH SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I RELATION TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER WEBBPLATSERNA MÅSTE PÅBÖRJAS INOM ETT (1) ÅR EFTER DET ATT ÅTGÄRDEN UPPSTÅR. I ANNAT FALL ÄR SÅDANT SKÄL TILL ÅTGÄRD ELLER KRAV PERMANENT FÖRBEHÅLLA.
2. Produktinköp.
 1. a. Bekräftelse och annullering av beställning.Du godkänner att din beställning av produkter är ett erbjudande om att köpa alla produkter som anges i din beställning i enlighet med dessa Villkor. Frida kan acceptera eller avvisa beställningar efter eget gottfinnande och kommer endast att vara skyldiga att sälja Produkter enligt godkända beställningar. Efter att ha mottagit din beställning kommer Frida att skicka en beställningsbekräftelse via e-post till dig med ditt beställningsnummer och information om de produkter du har beställt. Godkännande av din beställning och bildandet av köpeavtalet mellan dig och Frida kommer inte att ske såtillvida och tills dess att du har mottagit din beställningsbekräftelse via e-post.

 

 1. b. Priser och betalningsvillkor.Alla priser som publiceras på webbplatserna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Det pris som debiteras för en produkt kommer att vara det pris som gäller vid tidpunkten för beställningen och kommer att anges i din beställningsbekräftelse via e-post. Prishöjningar kommer endast att gälla för beställningar som görs efter sådana ändringar. Angivna priser inkluderar inte skatter eller avgifter för frakt och hantering. Alla sådana skatter och avgifter kommer att läggas till totalsumman för dina varor och kommer att specificeras i din kundvagn och i din beställningsbekräftelse via e-post. Frida ansvarar inte för prissättning, typografiska eller andra fel i något erbjudande och förbehåller sig rätten att annullera alla beställningar som härrör från sådana fel. Du intygar och garanterar att (i) den kreditkortsinformation som du anger när du gör din beställning är korrekt och fullständig, (ii) du är vederbörligen auktoriserad att använda ett sådant kreditkort för köpet, (iii) avgifter som du ådragit dig kommer att betalas av ditt kreditkortsföretag och (iv) du kommer att betala alla och eventuella avgifter som du ådrar dig till de angivna priserna, inklusive alla tillämpliga skatter, om tillämpligt.

 2. c. Försändelser, leverans, titel och risk för förlust.
  Frida kommer att ombesörja leverans av produkterna till dig. Leveransalternativ, om tillgängliga, kommer att presenteras för dig vid utcheckningstillfället. Du betalar alla frakt- och hanteringsavgifter som anges under beställningsprocessen. Äganderätten och risken för förlust övergår till dig vid vår överföring av produkterna till transportören. Leverans- och leveransdatum är endast uppskattningar och kan inte garanteras. Frida ansvarar inte för eventuella förseningar av leveranser.

 3. d. Retur och återbetalning.
  Fridas retur- och bytespolicy återfinns sidorna för vanliga frågor på vår webbplats, de ingår i dessa Villkor genom referens. Du bär risken för förlust under leverans av alla produkter du returnerar eller byter. Vi erbjuder inga återbetalningar för några av de produkter som på webbplatserna betecknas som "ej återlämningsbara". 

 4. e. Begränsad garanti; friskrivning
  . Frida erbjuder en livstidsgaranti för att deras produkter är fria från defekter i material och utförande. Om du har en defekt produkt eller del av en produkt kan du kontakta Frida genom att fylla idetta formulär. Frida kan be dig att skicka bilder eller videor, via e-post, av den defekta produkten, eller att posta den defekta produkten (med en förbetald fraktetikett) i samband med din begäran.I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH INTE UNDER NÅGON JURIDISK TEORI KOMMER (I) FRIDA ELLER DESS SAMARBETSPARTNER VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA SKADOR, KOSTNADER ELLER ANSVAR RELATERADE TILL AV NÅGON PRODUKT ELLER DESSA VILLKOR, INKLUSIVE OCH UTAN ATT VARA BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, FÖLJDSKADOR ELLER SÄRSKILDA SKADOR (INKLUSIVE OCH UTAN ATT VARA BEGRÄNSAT TILL, SKADA FÖR KOSTNADER ELLER AFFÄRSAVBROTT; EGENDOMSSKADOR; ADVOKATARVODEN, FÖRLUST AV VINST, ANVÄNDNING, INTÄKTER ELLER GOODWILL; ELLER VÄRDET PÅ TILLGÅNGAR ELLER VÄRDEPAPPER), ÄVEN OM SÅDAN PART HAR FÅTT RÅDET ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄR MEDVETEN OM RISKERNA FÖR SÅDANA SKADOR; ELLER (II) FRIDAS ELLER DESS SAMARBETSPARTNERS TOTALA ANSVAR SOM UPPSTÅR UR ELLER RELATERAT TILL KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV EN PRODUKT UTÖVER DET BELOPP DU BETALAT FÖR DEN PRODUKTEN. DE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SOM SPECIFICERATS OVAN ÄR GRUNDLÄGGANDE ELEMENT FÖR ÖVERENSKOMMELSEN MELLAN DIG OCH FRIDA.

 5. f. Ingen återförsäljning
  . Du kan endast köpa produkter för personligt bruk eller hushållsbruk. Med undantag för vad som uttryckligen godkänts av Frida, får du inte köpa en produkt i syfte att sälja den vidare till någon tredje part. Frida förbehåller sig rätten att vägra eller annullera produktbeställningar (eller försök till beställningar) som Frida misstänker eller avgör att du köper för att sälja vidare utan tillstånd. 

 

3. Sekretess.Frida respekterar din sekretess och arbetar för att att skydda den. Fridas Sekretesspolicy styr behandlingen av alla personuppgifter som samlas in från dig i samband med din användning av webbplatserna, inklusive ditt köp av produkter via webbplatserna.
 
4. Ändringar av dessa Villkor.Frida kan komma att uppdatera dessa villkor från tid till annan och efter eget gottfinnande. Alla ändringar träder i kraft omedelbart när Frida publicerar dem. Din fortsatta användning av webbplatserna efter publiceringen av reviderade villkor innebär att du accepterar och godkänner ändringarna. Var god återkom regelbundet till denna sida så att du håller dig uppdaterad om eventuella ändringar, då de är bindande för dig.
 
5. Skadeersättning.Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Frida och dess samarbetspartner, licensgivare och tjänsteleverantörer utan ansvar, och alla sådana parters respektive tjänstemän, direktörer, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, leverantörer, efterträdare och uppdragstagare från och mot alla anspråk, ansvar, skadestånd, domar, utmärkelser, förluster, kostnader, utgifter eller arvoden (inklusive rimliga advokatarvoden) som härrör från eller hänför sig till (a) ditt brott mot dessa villkor eller (b) din användning av webbplatserna, inklusive, men inte begränsat till, dina Användarbidrag.
 
6. Policy för nya idéer.Frida älskar fantastiska idéer, oavsett var de kommer ifrån. Några av Fridas favoritprodukter har utvecklats tillsammans med partner. Om du är intresserad av att skicka in en ny idé eller annan information till Frida (vart och ett, ett "Inskickat förslag"), kan du göra det via detta formulär. Om Frida tycker om ditt bidrag kan Frida svara dig för att inleda diskussioner om en möjlig affärsrelation. Men när du skickar in ett bidrag bekräftar och samtycker du till att: (a) Frida är inte skyldiga att svara på ditt bidrag eller att hålla ditt bidrag konfidentiellt och att (b) Frida kan komma att utveckla, nu eller senare, tillverka och/eller distribuera produkter, produktegenskaper, koncept eller tekniker som liknar eller konkurrerar med idéer som ingår i ditt bidrag utan skyldighets-, ersättnings-, eller annat ansvar gentemot dig. Du intygar och garanterar att din inlämning inte inkluderar någon tredje parts konfidentiella information, patentskyddad kunskap, affärshemligheter eller annan immateriell egendom.
 
7. Tvistelösning och bindande skiljedom.
 1. a. DU OCH FRIDA SAMTYCKER TILL ATT AVSTÅ EVENTUELLA RÄTTIGHETER ATT FÖRSTÄLLA ANSPRÅK I EN DOMSTOL ELLER INFÖR EN JURY, ELLER ATT DELTA I EN KLASSÅTGÄRD ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD MED ANLEDNING AV ETT ANSPRÅK. ÄVEN ANDRA RÄTTIGHETER SOM DU SKULLE HA OM DU GÅR TILL DOMSTOL KAN VARA OTILLGÄNGLIGA ELLER DE KAN VARA BEGRÄNSADE I EN SKILJEDOM. EVENTUELLA ANSPRÅK, TVISTER ELLER KONTROVERSER (VARE I KONTRAKT, FÖRSEELSER ELLER PÅ ANNAT SÄTT, OAVSETT EXISTERANDE, NUVARANDE ELLER FRAMTIDA, OCH INKLUSIVE LAGSTADGADE, KONSUMENTSKYDD, ALLMÄN LAGSTIFTNING, AVSIKTLIG FÖRSEELSE OCH MOTSVARANDE ANSPRÅK) MELLAN DIG OCH FRIDA SOM UPPSTÅR I RELATION TILL DIN ANVÄNDNING AV EN WEBBPLATS OCH/ELLER DITT KÖP AV PRODUKTER GENOM EN WEBBPLATS KOMMER ATT LÖSAS EXKLUSIVT OCH SLUTLIGT GENOM BINDANDE SKILJEDOM.

 

 1. b. Skiljeförfarandet kommer att administreras av American Arbitration Association ("AAA") i enlighet med gällande Consumer Arbitration Regler ("AAA-reglerna "), förutom enligt det som ändrats i detta avsnitt. (AAA-reglerna finns tillgängliga på adr.org eller kan erhållas genom att ringa AAA på 1-800-778-7879.) Den amerikanska Federal Arbitration Act kommer att styra tolkningen och tillämpningen av detta avsnitt. Skiljemannen kommer att ha exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister som rör skiljedomsbarhet och/eller verkställbarhet av denna skiljedomsbestämmelse, inklusive eventuella invändningar om samvetslöshet eller någon annan anmärkning om att denna skiljedomsbestämmelse eller dessa villkor är ogiltiga, ogiltigförklarliga eller på annat sätt ogiltiga. Skiljemannen kommer att ha befogenhet att bevilja vilken lättnad som helst som är tillgänglig i domstol enligt lag eller med hänsyn till rättvisa. Varje skiljedom kommer att vara slutgiltig och bindande för var och en av parterna och kan läggas in som en dom i valfri domstol med behörig jurisdiktion. Frida kommer att vara ansvariga för att betala eventuella individuella konsumenters skiljedoms-/skiljedomararvoden. Du kan välja att driva ditt krav enligt småmålslagen snarare än med skiljedom om du ger Frida ett skriftligt meddelande om din avsikt att göra det inom 60 dagar efter ditt köp eller den användning av webbplatsen som gav upphov till kravet (i förekommande fall) genom att skicka ett e-postmeddelande till legal@frida.com. Skiljedomsförfarandet eller domstolsförfarandet för småmål kommer att begränsas enbart till din individuella tvist eller kontrovers.

 

 1. c. Du samtycker till ett skiljedomsförfarande på individuell basis. I en tvist KOMMER VARKEN DU ELLER FRIDA ATT HA RÄTT ATT GÅ MED I ELLER KONSOLIDERA ANSPRÅK FRÅN ELLER MOT ANDRA KUNDER I DOMSTOL ELLER SKILJEDOM ELLER ATT PÅ ANNAT SÄTT DELTA I NÅGOT ANSPRÅK SOM EN KLASSDELTAGARE, ELLER I EGENSKAP AV EN PRIVAT JUSTITIEKANSLER. Skiljedomsnämnden får inte konsolidera mer än en persons anspråk och får inte på annat sätt leda någon form av företrädare eller gruppförfarande. Skiljedomsnämnden har inga befogenheter att överväga verkställbarheten av detta avstående från klasskiljedomsförfarande och varje invändning mot avståendet från klasskiljedomsförfarande kan endast tas upp i en domstol med behörig jurisdiktion. Om någon bestämmelse i detta skiljedomsavtal inte kan verkställas, kommer den icke-verkställbara bestämmelsen att upphävas och de återstående skiljedomsvillkoren kommer att verkställas.

 8. Övrigt.

 1. a. Gällande lagstiftning.Alla frågor som rör webbplatserna, produkterna och dessa Villkor, samt eventuella resulterande eller relaterade tvister eller krav (i varje enskilt fall, inklusive icke-avtalsmässiga tvister eller krav), ska styras av och tolkas i enlighet med den interna statliga lagstiftningen i Florida utan att ge verkan åt något val eller någon laglig konflikt av bestämmelse eller regel. Alla rättsliga processer, åtgärder eller förfaranden som uppstår ur, eller relaterade till, webbplatserna, produkterna eller dessa villkor ska väckas exklusivt av de federala domstolarna i USA eller domstolarna i delstaten Florida, för varje enskilt fall i Miami, Florida. Du avstår från alla invändningar mot utövandet av jurisdiktion över dig av sådana domstolar och mot plats i sådana domstolar.

 

 1. b. Avstående och avskiljbarhet.Ingen friskrivning från Frida av något villkor som anges i dessa villkor ska anses vara ett ytterligare eller fortsatt avstående från sådana villkor eller ett avstående från något annat villkor och varje underlåtenhet av Frida att hävda en rättighet eller bestämmelse enligt dessa Villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion av någon anledning anses vara ogiltig, olaglig eller omöjlig, ska en sådan bestämmelse elimineras eller begränsas till minsta möjliga utsträckning så att de återstående bestämmelserna i villkoren kommer att fortsätta verka i full kraft och tillämpning.

 

 1. c. Inga uppdrag eller förmånstagare från tredje part.Du har inte tillåtelse att överlåta några av dina rättigheter eller delegera några av dina skyldigheter enligt dessa Villkor utan Fridas i förväg givna skriftliga medgivande. Varje påstådd tilldelning eller delegering som bryter mot detta avsnitt är ogiltigt. Ingen överlåtelse eller delegering befriar dig från några av dina skyldigheter enligt dessa villkor. Dessa villkor ger inte, och är inte avsedda att ge, någon annan person än dig några rättigheter eller gottgörelser.

 

 1. d. Hela överenskommelsen.Dessa villkor och vår Sekretesspolicy utgör de enda och fullständiga avtalen mellan dig och Frida angående webbplatserna och produkterna och ersätter alla tidigare och samtidiga överenskommelser, avtal, representationer och garantier, både skriftliga och muntliga, angående desamma.

 

 1. e. Dina kommentarer och betänkligheter. Webbplatserna drivs av Fridababy, LLC, 82 NE 26th Street, Suite 101, Miami FL 33137. All återkoppling, kommentarer, förfrågningar om teknisk support, juridiska meddelanden och annan kommunikation som rör webbplatserna eller dessa Villkor ska riktas till: legal@frida.com